نقش ماليات در توسعه خدمات بهداشتي و درماني

سلامت مقوله اي است که ارتباط نزديکي با پيشرفت و توسعه همه جانبه و پايدار دارد؛ زيرا يک جامعه سالم و شاداب، انرژي و انگيزه بيشتري به تلاش و فعاليت دارد. به بيان ديگر سلامت يک ملت به عنوان يک عامل تعيين کننده و مهم در عملکرد اقتصادي و توسعه آن شناخته مي شود.
جهان امروز، جهاني است که با تغيير سبک زندگي و گسترش خطرات تهديدکننده سلامت، حفظ و ارتقاي سلامت به عنوان محور توسعه موردتوجه همگان است. از اينرو تلاش براي توسعه نظام سلامت و بهداشت امري ضروري است، اما توسعه همه جانبه سلامت کاري دشوار
و هزينه بر است.همه راهکارهاي درماني و بهداشتي، اعم از تخصيص منابع مالي و انساني براي پيشگيري از بيماريهاي واگيردار، بهداشت و تنظيم خانواده، تغذيه و بهسازي
محيط درمان تا نوشتن نسخه براي بيمار، پرداخت حقوق به کارکنان يک مرکز بهداشتي و تصميماتي از اين دست، آثار اقتصادي خرد و کلاني در جامعه ايجاد مي کنند؛ زيرا
فراهم سازي منابع و تسهيلات مناسب براي تأمين سلامت و بهداشت در تمام مراحل زندگي افراد جامعه يکي از معضلات مهم در حوزه بهداشتي و درمان است. توسعه
پايدار سلامت و بهداشت نيازمند منابع پايدار مالي است. ماليات کليد حل اين کمبود منابع در بخش بهداشت و درمان است، چرا که مي توان با اجراي سياستهاي مالياتي
جهت و شدت حرکت نظام بهداشت و سلامت را در جامعه مشخص کرد. يکي از بنيادي ترين اهداف اخذ ماليات، افزايش سطح بهداشت و سلامت است که با
بهره گيري از يک نظام مالياتي جامع و متناسب با شرايط اقتصادي کشور موجب توسعه پايدار بهداشت و سلامت خواهد شد؛ بنابراين ماليات مي تواند يکي از مهمترين
عوامل رشد و توسعه بهداشت جامعه محسوب شود چراکه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت، مي تواند از طريق گسترش پايه هاي مالياتي بر کالاها
و خدمات مضر براي سلامت؛ مانند، ماليات تنبيهي و تشويقي بر آلاينده هاي زيست محيطي آب، هوا و خاک، ماليات بر مصرف کالاهاي آسيب رسان مانند سيگار،
نوشابه و … در امر بهداشت و پيشگيري قدم بردارد، يعني با افزايش ماليات بر کالاهاي آسيب رسان مانند توتون و سيگار، نوشابه هاي گازدار و … مي توان بر نحوه مصرف
مردم جامعه تاثيرگذاشت و از عوايد حاصله در مسير توسعه نظام بهداشت و سلامت سود جست.
بر همين اساس، سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۱۴ از کشورها درخواست کرد تا با افزايش نرخ ماليات بر سيگار منابع حاصله را در راستاي توسعه فضاهاي فرهنگي،
ورزشي و سلامت هزينه کنند تا در راه توسعه سلامت جامعه اقدامات اساسي صورت پذيرد. اين نوع ماليات براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان انگيزه ايجاد مي کند تا به سوي فعاليت هايي با آلودگي و آسيب کمتر حرکت نمايند و درنهايت ميزان کل انتشار آلودگي و يا آسيب هاي ناشي
از کالاهاي آسيب رسان، کاهش يابد. به بيان ديگر، دولت با تدوين سياستهاي مالياتي مناسب، مي تواند بر چگونگي سبک فعاليت و زندگي توليدکنندگان و مصرف کنندگان
تأثيرگذار باشد. از سوي ديگر مي توان با تصويب و اجرايي شدن قوانيني مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده در کشور، بخشي از اعتبارات موردنياز اين حوزه را از محل وصول
ماليات بر ارزش افزوده تأمين کرد تا با ارائه خدمات بهداشتي و درماني، توسعه و تجهيز مراکز درماني و کاهش هزينه درمان به آحاد جامعه کمک کند؛ يعني از طريق تأمين اعتبار
خدمات درماني از طريق ماليات، سهم پرداخت هزينه هاي درماني از جيب مردم را کاهش داده و در امر درمان قدم برداشت.
«طرح تحول نظام سلامت » که از محل يک درصد از ماليات بر ارزش افزوده تأمين اعتبار مي شود؛ يکي از مزاياي پرداخت ماليات در حوزه درمان و بهداشت براي ارتقاي
خدمات بيمارستاني و همچنين رفع کمبود تجهيزات بيمارستانها هزينه است.بر همين اساس بايد جايگاه ماليات در توسعه بهداشت و درمان کشور، گسترش زيرساختهاي
درماني و پيشرفت پروژه هاي بهداشت و تبيين اثرات مثبت آن در توسعه سلامت کشور تشريح شود چراکه اين امر موجب افزايش سطح مشارکت مردم در پرداخت ماليات
جهت تأمين اين نوع هزينه هاي خدمات عمومي مي گردد.

محمود راستگو-بستک

یاسر افروز

یاسر افروز

دبیر بخش فناوری اطلاعات و آموزش نشریه

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *