هیچ عبارتی زیباتر از خدمت به خلق خدا نیست.ما باید با هدف زندگی کنیم و هدف ما، راه ما را مشخص می کند

به مناسبت روز پزشک بر آن شدیم تا با یکی از پیشکسوتان جامعه ی پزشکی شهرستان بستک مصاحبه ای داشته باشیم.به همین منظور نشریه

ادامه