اولین پیوند فوری پوست ناشی از سوختگی در بیمارستان فارابی بستک

به یاری خداوند متعال و با دستان هنرمند و نیز مهارت و دانش بی نظیر جراح جدید بیمارستان فارابی بستک جناب آقای دکتر بابک

ادامه