دلیل اجرا نشدن چارت سازمانی مرکز بهداشتی درمانی جناح چیست؟

مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی جناح از قدیمی ترین وفعال ترین مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بستک می باشد.این مرکز در چندین نوبت توسط

ادامه