ممنوعیت استعمال سیگاردر اماکن عمومی از مهر

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به اینکه مصوبات قانونی ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی پس از چندین سال در کشور

ادامه